Blog

Chính Niệm hay là Self - Coaching

Không có cuốn sách nào dạy cách đi tìm chính mình, chỉ có thái độ của mình làm cái gì cũng hiểu tại sao mình làm và hiểu cái giá trị mình tạo ra là gì. Chính Niệm là thế, biết mình đang làm cái gì và biết mình làm cái đó để làm gì. Chính Niệm chính là Self-Coaching và Self-Coaching là Chính Niệm.

Chuyện Đầu Ra Đầu Vào Trong Kinh Doanh

Không thể kinh doanh nếu không rõ ràng về Tư Duy Đầu Ra. Vậy Tư duy Đầu Ra khác Tư Duy Đầu Vào như thế nào ?

Xin mời các bạn cùng lắng nghe số radio này từ GS. Phan Văn Trường trên Cấy Nền Radio. 

Một năm đáng ghi nhớ sau Cấy Nền Hải Phòng, 4 cá tính của hệ sinh thái Cấy Nền

Cấy Nền Hải Phòng với nhiều cảm xúc đã được thầy đúc kết lại trong một số radio, như tổng kết một năm đáng ghi nhớ cùng Cấy Nền. Đây cũng là số radio để mỗi thành viên của hệ sinh thái cùng hiểu hơn về 4 cá tính của Hệ Sinh Thái Cấy Nền: Bình Đẳng - Hồn Nhiên -Thẳng Thắn - Tích Cực.